ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

The Chairmanship of the 20th ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM)

Thailand’s Office of the Civil Service Commission (OCSC) began its Chairmanship of the 20th ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM) during 2019 - 2020 with the Preparatory Meeting for the 20th ACCSM on April 22 - 23, 2019, followed by the Senior Officials Meeting for the 20th ACCSM on April 24, 2019 at the Riverie by Katathani Hotel in Chiang Rai Province.

The Preparatory Meeting for the 20th ACCSM focused on the review of current ACCSM Work Plan (2016-2020) and its progress with other sectoral bodies and partners. Furthermore, the development of the post-2020 ACCSM Work Plan and ASEAN Statement on Promotion of Good Governance and Acceleration of Agile Civil Service in Digital Economy were discussed. Following the Preparatory Meeting, the abovementioned issues were presented and discussed in the Senior Officials Meeting.

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ