ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอเชิญข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ ๓ กลุ่ม คือ

๑) ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑ – ๑๓ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ

๒) ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

๓) ผู้ดูแลระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)

เข้าร่วมโครงการการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่พึงประสงค์ให้แก่ข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ทั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร อนึ่ง หากมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต่างจังหวัดให้ข้าราชการที่เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ