ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจเพื่อพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง

แบบสำรวจเพื่อพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง

แบบสำรวจเพื่อพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง (ชุดคำถามสำหรับผู้บริหาร/ผู้อำนวยการสำนัก)
ปิดรับแบบสำรวจในวันที่ 23 สิงหาคม 2562
 
แบบสำรวจเพื่อพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง (ชุดคำถามสำหรับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่)
ปิดรับแบบสำรวจในวันที่ 23 สิงหาคม 2562
 
แบบสำรวจเพื่อพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง (ชุดคำถามสำหรับข้าราชการ)
ปิดรับแบบสำรวจในวันที่ 23 สิงหาคม 2562
 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ