ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team : PWST) ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบขยายผล ๑ เมษายน ๒๕๖๓

สำนักงาน ก.พ. มีกำหนดการขยายผลการดำเนินโครงการฯ ในรอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

จึงขอเรียนเชิญส่วนราชการที่มีโจทย์หรือโครงการซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อนโยบายที่มีความเร่งด่วน (Policy Formulation) งานเชิงบูรณาการที่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายฝ่าย มีตัวชี้วัดส่วนราชการร่วมกัน และมีส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักและต้องดำเนินการโดยเร็ว (Policy Implementation) หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
หรือภารกิจที่ฝ่ายบริหาร/คณะรัฐมนตรีมอบหมายพิเศษ (Policy Monitoring/Cabinet Assignment)
โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและประสงค์จะร่วมกันสร้างคลังข้อมูลกำลังคนคุณภาพเพื่อร่วมกันปฏิบัติภารกิจระดับยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ หากส่วนราชการของท่านมีความประสงค์ที่จะดำเนินการ สามารถส่งข้อเสนอโจทย์เพื่อเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยจัดส่งตามแบบฟอร์มข้อเสนอเป็นเจ้าภาพและแบบฟอร์มกำหนดคุณลักษณะคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team : PWST) ไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยสำนักงาน ก.พ. ได้มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ โม้ชัย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนายศิริโรจน์ อินทร์ประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงานต่อไป

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share ( โปรดทราบ!! ลิงก์ด้านล่างนี้จะใช้งานไม่ได้หากเว็บใหม่พัฒนาเสร็จสิ้น )

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ