ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ไปปฏิบัติงาน รอบ 1 เมษายน 2563

                 สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วม “โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศ
เชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)” ซึ่งมีส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖ ส่วนราชการ ๑๖ โจทย์ 

          ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ รวมทั้งเพื่อให้มีการสั่งสมประสบการณ์ ทักษะและองค์ความรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์/โครงการ สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ รวดเร็วและตอบโจทย์ จึงรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกลุ่มกำลังคนคุณภาพทุกสังกัด รวมถึงบุคลากรในภาคเอกชน องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ ในระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เข้าไปที่ --> ( http://web.ocsc.go.th/talent )

 

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share ( โปรดทราบ!! ลิงก์ด้านล่างนี้จะใช้งานไม่ได้หากเว็บใหม่พัฒนาเสร็จสิ้น )

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ