ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ 1 เมษายน 2563

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Kick - Off Meeting) โดยขอเชิญท่านหรือผู้แทน ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ และผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินการโดยจะขอแจ้งกำหนดการโดยเร็วต่อไป

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share ( โปรดทราบ!! ลิงก์ด้านล่างนี้จะใช้งานไม่ได้หากเว็บใหม่พัฒนาเสร็จสิ้น )

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ