ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การตรวจเยี่ยม นทร ศึกษา ณ เมือง Clermont Ferrand ฝรั่งเศส

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของ นางสาวสุภคกุล สงวนสุข นทร.โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 4) ที่กำลังศึกษาปริญญาตรี สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย Clermont Ferrand Auvergne ซึ่ง นทร. ได้นำเยี่ยมชมคณะวิชาที่กำลังศึกษา ทั้งห้องเรียนและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยาของสถาบัน

ในโอกาสนี้ สนร. ยังได้พบปะและพูดคุยกับนักศึกษาไทย นายวรัญญู พรรณาศร นักศึกษา ป.เอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ได้รับทุนมาร่วมทำวิจัยที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย Clermont Ferrand Auvergne และนายอัมรินทร์ บัวเจริญ อดีต นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 1) พนักงานบริษัท Michelin –Thailand ซึ่งอยู่ระหว่างการอบรม Technology Transfer ณ บริษัท Michelin – France โดยการพบปะในครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยในเรื่องการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ในเมือง Clermont Ferrand  รวมทั้งการปรับตัวเมื่อเข้าสู่ชีวิตการทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ต่อไป

เมือง Clermont Ferrand อยู่ในแคว้น Auvergne Rhône – Alpes ตอนกลางของฝรั่งเศส เป็นเมืองมหาวิทยาลัยและการวิจัยที่มีชื่อเสียงมากในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นเมืองอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมด้านเวชภัณฑ์ยา ด้านการเกษตร และการผลิตยางรถยนต์ โดยเป็นเมืองที่ตั้งของบริษัท Michelin ซึ่งปัจจุบันมีสาขาในภูมิภาคเอเชียรวมถึงในประเทศไทยด้วย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2563

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ