ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุม สนทฝ. เมือง Lyon ฝรั่งเศส

การประชุม สนทฝ. เมือง Lyon ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
 

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นางมาฆวดี อัครราชทูต ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองลียง ในหัวข้อ «ยุคแอนโทรโปซีน : ประเทศไทยจะเอาตัวรอดได้อย่างไรในวิกฤติสิ่งแวดล้อม» และ นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยกล่าวถึงความร่วมแรงร่วมใจ และการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ขอให้นักศึกษาตั้งเป้าหมายในการเรียน เพื่อจะสำเร็จการศึกษาและกลับไปช่วยกันพัฒนาประเทศไทย

กิจกรรมการอภิปราย การนำเสนอผลงานวิจัยจากนักศึกษาทั้งสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งชี้ให้เห็นว่า ทุกสรรพสิ่งบนโลกของเราล้วนโยงใยเกี่ยวข้องกัน การแก้ไขปัญหาใด ๆ ก็ตามจำเป็นต้องใช้ความรู้รอบด้าน อีกทั้งการพาประเทศไทยผ่านวิกฤติสิ่งแวดล้อม สามารถเริ่มต้นได้จากหน่วยเล็ก ๆ ที่ตัวเราก่อน และกระจายความคิดไปยังคนรอบข้างเพื่อส่งผลทวีคูณในวงกว้าง

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ขอแสดงความชื่นชมในความสำเร็จของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนเวที  Think Tank ขนาดย่อย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยในประเทศฝรั่งเศส ได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ อีกทั้งยังได้รับความรู้ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนแง่คิดมุมมองอย่างหลากหลาย และขอแสดงความยินดีกับนายวรกิจ วรกิจพันธ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัย Côte d’Azur ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563  และ นายอนิรุทธ์ ขันธสะอาด นักศึกษาปริญญาเอก สาขา Automation and System Engineering, UPHF Valenciennes เป็นรองนายกสมาคมฯ มา ณ ที่นี้

ขอขอบคุณรูปภาพจาก ส.น.ท.ฝ.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2563

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ