ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทุน National Graduate Institute For Policy Studies: GRIPS

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ทุน National Graduate Institute For Policy Studies: GRIPS

ท่านที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.grips.ac.jp/en/
https://www.ocsc.go.th/node/6354

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ