ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อเสนอการบริหารและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ (ระดับองค์กร)

แบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อเสนอการบริหารและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ (ระดับองค์กร)

คำชี้แจง

       เนื่องด้วยในปัจจุบันสถานการณ์ โรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น เช่น การนำ Application ต่าง ๆ มาใช้ในการทำงาน การประชุมผ่านสื่อออนไลน์ และการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เป็นต้น โดยผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถทำงานในรูปแบบออนไลน์โดยสะดวก ต่อเนื่อง และทุกที่ทุกเวลา

        สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เล็งเห็นความสำคัญของผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลภาครัฐ จึงได้จัดทำแบบสำรวจนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ ศึกษา จัดทำข้อเสนอการบริหารและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับประกอบการบริหารจัดการและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐให้มีทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒนานโยบาย จัดการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น

        ในการนี้ จึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐระดับหน่วยงานของท่านในการตอบแบบสำรวจนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสำรวจนี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการจัดทำข้อเสนอการบริหารและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ และเป็นฐานข้อมูลสำหรับประกอบการบริหารจัดการและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐในอนาคต

กระบวนการตอบแบบสำรวจฯ

1. ดาวน์โหลดแบบสำรวจโดย File คลิกที่นี่ ( เป็นไฟล์ Excel ชื่อไฟล์ it_organizationalsurveyform )

โดยแบบสำรวจนี้มีเนื้อหาจำแนกเป็น 6 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ความต้องการผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ
ส่วนที่ 2 สถานการณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐในปัจจุบัน
ส่วนที่ 3 ความสำคัญและแนวโน้มของภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการคัดเลือกบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญเข้าสู่ระบบราชการ
ส่วนที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 6 ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. ตอบแบบสำรวจที่ท่านดาวน์โหลดในข้อ 1 โดยขอให้ท่านตอบแบบสำรวจให้ครบถ้วนและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

3. โปรดตั้งชื่อไฟล์ตามคู่มือการตอบแบบสำรวจข้อมูล PDF iconคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคู่มือฯ

4. ส่งแบบสำรวจโดย คลิกที่นี่

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ