ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13

เอกสารดาวน์โหลด

       - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.1/176 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13

         สิ่งที่ส่งมาด้วย

               1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13 (พร้อมหมายเลขกลุ่มสำหรับเข้ารับการฝึกอบรม)

               2. กำหนดการฝึกอบรมและการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม

                   2.1 กำหนดการฝึกอบรม

                   2.2 การประเมินสมรรถนะ 360 องศา (ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)

                   2.3 คู่มือการเข้าเรียนออนไลน์ระบบ ZOOM

               3. รายละเอียดการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

 

       - ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13

---------------------------

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

โทร 0 2547 1000 ต่อ 1775, 6951, 6944, 6953, 1757

โทรสาร 0 2547 2049


ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ