ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

มาตรการจำกัดการออกจากที่พักอาศัยของรัฐบาลฝรั่งเศส (Confinement / Lockdown)

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสปอดอักเสบ Covid -19  ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ทวีความรุนแรง เป็นระลอกที่ 2 ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการ Couvre-feu/curfew เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา และต่อมาได้ยกระดับมาตรการทางสาธารณสุขเป็น การจำกัดการออกจากที่พักอาศัยทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่  30 ต.ค – 1 ธ.ค. 2563 เป็นอย่างน้อย นั้น

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ขอให้นักเรียนในประเทศฝรั่งเศสให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามมาตรการของราชการโดยเคร่งครัด ซึ่งหลักการบางอย่างยังคงเหมือนการจำกัดบริเวณครั้งแรกเมื่อเดือน มี.ค. – เม.ย. 2563  สำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษานั้น จะเป็นการเรียนการสอนทางไกล ขอให้นักเรียนติดตามรายละเอียดและแนวปฏิบัติอื่นจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด

กรณีที่มีความจำเป็นต้องออกจากที่พักจะได้รับยกเว้น อาทิ การไปทำงาน ไปพบแพทย์ ไปซื้ออาหารและสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะต้องดำเนินการทำหนังสือขออนุญาตทุกครั้ง โดยดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์ราชการฝรั่งเศส    https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

หากนักเรียนพบว่าตนเองมีอาการป่วยติดเชื้อ Covid -19  หรือไม่มีอาการแต่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ขอให้กักบริเวณตนเองโดยทันทีและติดต่อแพทย์ประจำตัว เพื่อนัดหมายในการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยละเอียดต่อไป และขอให้แจ้ง สนร. ด้วย

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤศจิกายน 2563
 

 

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ