ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 เมษายน 2564  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

สมาพันธรัฐสวิส
ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

กรุณาตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ สนร. oeaparis@orange-business.fr
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 18 มีนาคม 2564

สำหรับนักเรียนทุนที่เดินทางกลับประเทศไทยและยังมีระยะเวลาทุนรัฐบาลครอบคลุม จะได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราประเทศที่ศึกษาไม่เกินกำหนด 90 วัน หากเกิน 90 วันนับจากวันเดินทางถึงประเทศไทย ให้ติดต่อสำนักงาน ก.พ. ฝ่าย ศกศ. ที่อีเมล etab@ocsc.go.th หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 1800 เพื่อรับทราบข้อมูลในการรับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนต่อไป หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ศกศ. ตามสังกัดทุน ดังนี้
สังกัดทุน / เจ้าหน้าที่ / อีเมล์
ทุน อว. (เดิม ก.วิทย์) คุณปุณณัฐฐา ชัยศิริวงษ์ : punnattha@ocsc.go.th
ทุน ก.พ. คุณพิณณ์นรา เพชรรุ่ง : pinnara@ocsc.go.th
ทุน สป.อว (เดิม สกอ.)  คุณบุษกร บุญจันทึก : bousakorn.b@ocsc.go.th
ทุน ODOS และ ทุน ก. การต่างประเทศ คุณฉัตรทองกร วิบูลยประพันธ์ : chuttongkorn@ocsc.go.th

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ