ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุม 301
ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบ Video Conference โดยที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 9 ประเภท/หน่วยงาน ได้แก่
1) ข้าราชการพลเรือน 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 4) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 5) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 6) ข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 7) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 8) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ 9) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon prachumk.m.cch_._364_210408_0.pdf786.38 KB
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share ( โปรดทราบ!! ลิงก์ด้านล่างนี้จะใช้งานไม่ได้หากเว็บใหม่พัฒนาเสร็จสิ้น )

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ