ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมวิชาการประจำปี 2564 ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ.)

การประชุมวิชาการประจำปี 2564 ในหัวข้อ “เรียนรู้ - รับมือ – รอดพ้น : วิกฤตการณ์โรคระบาดและนวัตกรรมจากทุกศาสตร์ ท่ามกลางยุคสมัยแห่งความไม่แน่นอน Pandemic and Innovation in the midst of the uncertainty era: How do we do to tackle the crisis?” ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ.) ในรูปแบบออนไลน์โดยการถ่ายถอดสดจากเมือง Lyon สาธารณรัฐฝรั่งเศส  ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 9.00-15.45 น. โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม  อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงลอนดอน และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน

การประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วย Keynote speakers และ Invited speakers จากสหราชอาณาจักร สหพันธรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศสและประเทศไทย เพื่อร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ในสาขาความเชี่ยวชาญต่างๆ  โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อทางสังคมศาสตร์ - สาขาวรรณกรรมและกฎหมาย ในภาคบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อทางวิทยาศาสตร์ - สาขาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

สัมมนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ “เรียนรู้ รับมือ รอดพ้น : วิกฤตการณ์โรคระบาดและนวัตกรรม จากทุกศาสตร์ ท่ามกลางยุคสมัย แห่งความไม่แน่นอน”  เป็นหัวข้อร่วมยุคสมัยแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของวิกฤตโรคระบาด   
1. เรียนรู้ : โลกได้ผ่านวิกฤตโรคระบาดมาหลายครั้ง หลังจากการแพร่ระบาดไข้หวัดสเปนในปี ค.ศ. 1918-19 แล้ว การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสปอดอักเสบ Covid -19 เมื่อปลายปี ค.ศ. 2019 นับเป็นวิกฤตโรคระบาดที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลกในวงกว้างในทุกด้าน ทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้อดีตและปรับตัวเข้าสู่ “ความปกติใหม่ในวิถีชีวิต - New Normal” 
2. รับมือ : ในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกถึง 130 ล้านคน และเสียชีวิตเกือบ 3 ล้านคน  หากแต่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ใช้เวลาเพียง 1 ปีกว่าค้นพบวัคซีนเพื่อการรับมือวิกฤตนี้ วัตถุประสงค์เพื่อชะลอการระบาดและลดความรุนแรงเมื่อติดเชื้อ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ดำเนินการในเวลาจำกัด ที่ยังต้องดูผลในระยะยาวด้วยไวรัสนี้ยังสามารถพัฒนาได้หลายสายพันธุ์  อย่างไรก็ตาม ในการรับมือแม้จะมีวัคซีนแล้ว เราทุกคนยังต้องป้องกันตัวและปฏิบัติตนตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดแบบคู่ขนานต่อไป
3. รอดพ้น : เมื่อใดเราจะรอดพ้นวิกฤตนี้และกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เหมือนในอดีตนั้น เป็นคำถามที่ยากจะตอบได้ในขณะนี้ แต่สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรารอดพ้นและก้าวข้ามวิกฤตนี้ได้คือ ความกล้าหาญปราศจากมายาคติ การไม่ตื่นตระหนก ปฏิบัติตนและดูแลสุขภาพกายใจ รวมทั้งมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ตลอดจนมีความเชื่อว่า ..เราจะชนะวิกฤตนี้ได้ด้วยดี

สนับสนุนกิจกรรมโดย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
Campus France Thailand
วัดนวมินทรราชูทิศ ณ เมืองลียง สาธารณรัฐฝรั่งเศส

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / เมษายน 2564
 

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon aetf_booklet_final_aiflelk.pdf12.5 MB
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ