ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)

ในวันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564) สำนักงาน ก.พ. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ณ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ถือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อระบบราชการพลเรือนเป็นอย่างมาก พระองค์เป็นผู้วางรากฐานระบบราชการพลเรือน โดยทรงออกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 และให้พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2472 ซึ่งถือเป็นกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรกของระบบราชการพลเรือนไทย และเป็นต้นแบบของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับต่อ ๆ  มาจนถึงปัจจุบัน

สำนักงาน ก.พ. ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share ( โปรดทราบ!! ลิงก์ด้านล่างนี้จะใช้งานไม่ได้หากเว็บใหม่พัฒนาเสร็จสิ้น )

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ