ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 สาธารณรัฐฝรั่งเศส - ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564

 สมาพันธรัฐสวิส - ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564

 ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ - ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564

กรุณาตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ สนร. oeaparis@orange-business.fr

สำหรับนักเรียนทุนที่เดินทางกลับประเทศไทยและยังมีระยะเวลาทุนรัฐบาลครอบคลุม จะได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราประเทศที่ศึกษาไม่เกินกำหนด 90 วัน หากเกิน 90 วันนับจากวันเดินทางถึงประเทศไทย ให้ติดต่อสำนักงาน ก.พ. ฝ่าย ศกศ. เพื่อรับทราบข้อมูลในการรับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนต่อไป
อีเมล etab@ocsc.go.th / หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 1800 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มิถุนายน 2564

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ