ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยเป็นการประชุมแบบผสมผสานผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์

โอกาสนี้ เลขาธิการ ก.พ. ได้กล่าวแนะนำเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้าภาพในการจัดประชุมและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้กล่าวรายงานภารกิจและสรุปผลงานสําคัญของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อาทิ การสนับสนุนภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ การสร้างการรับรู้ต่อนโยบายและข่าวสารของรัฐบาลและภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี และดำเนินโครงการพัฒนาระบบติดตามการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนวาระนโยบายที่มีความสำคัญและมีผลกระทบสูงเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการประชุมดังกล่าว หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงฯ ที่จะเกษียณอายุราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔จำนวน ๑๐ ราย ได้แก่ ๑. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ๒. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ๓. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ๔. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ๕. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ๖. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ๗. นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา ๘. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๙. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และ ๑๐. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. ได้กล่าวสรุปประสบการณ์และความประทับใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ผ่านมา รวมถึงให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่าท่านอื่นนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการต่อไปด้วย โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงฯ ที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทุกท่าน สำหรับความทุ่มเท เสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการขับเคลื่อนและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมีการประสาน รวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน และเพื่อให้ทราบถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้การขับเคลื่อนงานของหน่วยงานสามารถแก้ไข บรรเทาปัญหาและสร้างความสุขให้กับประชาชน รวมทั้ง ให้ปรับรูปแบบการทำงานเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อบูรณาการการทำงานให้มีความเป็นเอกภาพ และให้ทุกส่วนราชการมีการสรุปผลสัมฤทธิ์การทำงานที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการปฏิรูปประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยรายงานความก้าวหน้าการทำงานทุกรอบ ๓ เดือน

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ