ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Regulatory Sandbox)

 

สาระสำคัญ

          ด้วย ก.พ. ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกับแนวทางการผ่อนคลายกฎ ระเบียบเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (HR Regulatory Sandbox) โดยการจัดทำร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. .... เพื่อวางกรอบแนวทางการดำเนินการพัฒนาและทดสอบหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อประเมินผลก่อนนำไปบังคับใช้จริงในระบบราชการ (HR Regulatory Sandbox)
          (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และ 2)

  1. ร่าง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ....
  2. สรุปสาระสำคัญ ร่าง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ....

กำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น

          กำหนดให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวศุจิดา อัจนากิตติ สำนักกฎหมาย สำนักงาน ก.พ. โทร 0 2547 1000 ต่อ 8859

 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ