ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงาน ก.พ. นำโดยหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. และข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงาน ก.พ. นำโดยหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. และข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
--------
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)  เพื่อแสดงให้เห็นว่า ธงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี ความเป็นเอกราช และอธิบไตยของชาติ  เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรัก ความสามัคคี สร้างความภูมิใจในความเป็นชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ