ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลแรกเดินทาง ประจำปี 2564

เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 และวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปี 2564 ให้นักเรียนทุนรัฐบาล ทุน ก.พ. ทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และข้าราชการทุนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวนรวม 15 ราย
.
ในโอกาสนี้ ท่านสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักเรียน โดยขอให้นักเรียนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยอยู่เสมอ และขอให้เก็บเกี่ยวความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ และเรียนรู้วิถีชีวิต วิถีการทำงาน ตลอดจนหาโอกาสที่จะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคมญี่ปุ่นให้ลึกซึ้งต่อไป นอกจากนี้ ท่านรองเลขาธิการ ก.พ. ดร. ชุติมา หาญเผชิญ ก็ได้ให้เกียรติมอบโอวาทให้แก่นักเรียน โดยกล่าวต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบนักเรียนทุนรัฐบาลซึ่งเป็นเครือข่ายกำลังคนคุณภาพของรัฐบาลไทย และขอให้นักเรียนมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด และมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพื่อนำไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป
.
สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศเป็นการชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การศึกษา หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย ตลอดจนเกร็ดความรู้ในการใช้ชีวิตในสังคมญี่ปุ่นที่เหมาะสม เช่น การเตรียมรับมือกับแผ่นดินไหวและภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนทุนรัฐบาลกลุ่มนี้ก็ได้มีโอกาสใช้ความรู้ที่ได้รับการแนะนำในการรับมือกับแผ่นดินไหว ระดับ M 6.1 ในเขตกรุงโตเกียวและปริมณฑล เมื่อคืนวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาได้โดยสวัสดิภาพ
#OCSC

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ