ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 95 และ 96


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 95 และ 96

เรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 96 สำนักงาน ก.พ. ได้ทำการส่ง QR CODE กลุ่มไลน์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 96 เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างฝึกอบรม ไปยัง E- mail ตามที่ท่านระบุไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้หากไม่พบ E-mail โปรดตรวจสอบใน Spam/Junk Mail folder


เรียน นบส. 1 รุ่น 96 ทุกท่าน ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ที่เข้าทำแบบประเมิน 360 องศาให้แก่ท่าน แบบภาพรวมได้ที https://bit.ly/35siLI0 หรือค้นหาแบบรายบุคคลได้ที่ https://bit.ly/33E7QdE

 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ กองพัฒนาสมรรถนะฯ สำนักงาน ก.พ.
เบอร์ 02-547-1000 ต่อ 6674 , 6670 หรือ 0615416546, 0865512638


 

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6982, 6944, 6953, 6951, 1775
โทรสาร.. 0 2547 2049


ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ