ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

รับชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=_Oaq_CSRCA8

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ