ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญข้าราชการพลเรือนสามัญทุกระดับตำแหน่ง ร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2565

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญข้าราชการพลเรือนสามัญทุกระดับตำแหน่ง
ร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2565

ผ่านทางเว็บไซต์ https://survey.ocsc.go.th/engm65/
หรือ Scan QR Code ตามภาพด้านล่างนี้

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิ.ย. 2565

ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ค่ะ

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ