ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย”

สำนักงาน ก.พ. โดย สำนักมาตรฐานวินัย ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเรื่องวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย สามารถเข้าเรียนรู้และรับฟังได้ในงานสัมมนาชี้แจง
หัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย”

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น.

จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเสริมสร้างวินัย และการพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย “นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.”

 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ