ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. นำพวงมาลาไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ในวันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565)

นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ รองเลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ในนามของผู้แทนสำนักงาน ก.พ.

นำพวงมาลาไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา

ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ