ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก National Personnel Authority (NPA) ประเทศญี่ปุ่น

ในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565) นางกมลวรรณ สัตยายุทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ได้ให้การต้อนรับ Ms. Satoko Maeda ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ และ Mr. Yosuke Tsuji เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ จากสำนักงานบุคลากรแห่งชาติ (National Personnel Authority: NPA) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่ผู้แทนจาก NPA เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ อาทิ การทำงานแบบยืดหยุ่น การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานด้วยระบบดิจิทัล การสรรหาบุคลากรที่มีทักษะพิเศษจากหน่วยงานภายนอก และการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันและนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของทั้งสองประเทศต่อไป

On 31 October 2022, Mrs. Kamonwan Sattayayut, OCSC’s Director of the Bureau of the Secretariat, together with the officials, welcomed Ms. Satoko Maeda, Director of the International Affairs Division, and Mr. Yosuke Tsuji, an international officer of the International Affairs Division from the National Personnel Authority (NPA), Japan. The objective of the meeting was for both sides to learn from each other and apply the knowledge gained to enhance human resource management. Some of the topics included flexible work arrangements, the digitalization of work processes, external recruitment of professionals with special skills, and public officer development and training schemes.

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ