ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญชวนข้าราชการทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร 1012.2/ว 18
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
เวลา 10.00 - 12.00 น.

ผ่านทาง Youtube สำนักงาน ก.พ. ตาม Link ด้านล่างนี้ค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=-5HC7WDPy4Y

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ