ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565

สำนักงาน ก.พ. ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2565 และได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยมีนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. และและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี  สำหรับการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ มียอดร่วมทำบุญจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. คณะกรรมการ ก.พ. ก.พ.ค. อ.ก.พ. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตข้าราชการสำนักงาน ก.พ. หน่วยงานอื่น ๆ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เป็นยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,046,462 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ