ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีปิด "โครงการนำร่องส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของสมาชิก กบข."

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สำนักงานตำรวจแห่งซาติ และจังหวัดขอนแก่น จัดงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีปิด "โครงการนำร่องส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของสมาชิก กบข." ให้แก่ข้าราชการกลุ่มนำร่องโครงการฯ ซึ่งมีข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมจำนวน 59 ราย โดยมี นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตรผู้ช่วยผู้บัญชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (เข้าร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกล) และ ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข. ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กบข. มาเข้าร่วมในพิธีปิดโครงการฯ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ โดยภายในงาน ได้มีการสรุปข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกโครงการฯ และประมวลผลสำเร็จของโครงการนำร่องจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มข้าราชการตำรวจ กลุ่มข้าราชการพลเรือน และกลุ่มข้าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับข้าราชการไทยทั่วประเทศ  (ประมวลรูปภาพในงาน: bit.ly/GPFSandbox)

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ