ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ด้านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานยอดนิยม (Popular Agency Data Catalog)

ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้แทนสำนักงาน ก.พ. เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ด้านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานยอดนิยม (Popular Agency Data Catalog) ระดับดีมาก (Silver Award) ในงานมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องพระมาตุลี 1-2 ชั้น 2 โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ YouTube NSO of Thailand

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาลอัจฉริยะ (Smart & Open Government) ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้นำผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด มาพิจารณามอบโล่รางวัลให้หน่วยงาน/จังหวัดที่มีผลงานโดดเด่นในการเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ