ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยรรม จัดโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรตัวคูณการพัฒนาจริยธรรม เพื่อให้มีความรู้ในเนื้อหาสาระ ตลอดจนแนวทางการใช้เครื่องมือต่าง ๆ และสามารถเผยแพร่เนื้อหาของหลักสูตรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมมาแล้ว  ๒ ครั้ง ดังนี้

การสัมมนาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเตรียมอบรมวิทยากรตัวคูณในหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยเมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ๓๑๑๐ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี นางชุติมา  หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาและแนวทางดำเนินการเพื่อให้การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรที่ปรึกษาผู้พัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือ (นางวรภา  ชัยเลิศวณิชกุล  และนางฐิติมา  ศิริวิโรจน์)  มาอธิบายฐานคิด การออกแบบพัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือ อธิบายเครื่องมือแต่ละประเภท หลักพิจารณาในการใช้เครื่องมือ พร้อมทั้งบอกเล่า SHOW CASE การนำหลักสูตรและเครื่องมือไปปรับใช้ในกลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)  แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ซึ่งเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถเป็นวิทยากรมืออาชีพ ซึ่งภายหลังการสัมมนาผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปขยายผลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีคุณธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมต่อไป รวมทั้งมีทักษะในการเป็นวิทยากรของหลักสูตร เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่ ประกอบการสอนหรือพัฒนาเพิ่มเติม และสามารถนำกิจกรรมการเรียนรู้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรตามหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม รุ่นที่ ๑

เมื่อวันที่ วันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓๑๑๐ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรตามหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม จะจัดขึ้นทั้งหมดรวม ๔ ครั้ง ซึ่งครั้งต่อไปจะเป็นการสัมมนาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเตรียมอบรมวิทยากรตัวคูณ รุ่นที่ ๒ และ ๓ และจะมีการสัมมนาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ปฏิบัติงาน หรือวิทยากรจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ทาง ศจ. จะได้นำมาเสนอในโอกาสต่อไป


ติดตามรายละเอียดหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม ได้ที่ 

https://shorturl.ocsc.go.th/qr/EthicsTraining2023

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ