ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565
ท่านสามารถดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th/
 หัวข้อ: การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper & Pencil)
 หัวข้อย่อย: ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565
 ทั้งนี้ ท่านสามารถดูผลคะแนนและค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านรายบุคคลได้ ในวันนี้ (วันที่ 20 มกราคม 2566) เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565

 

 

ศูนย์สอบ 01 กรุงเทพฯและนนทบุรี

 

ศูนย์สอบ 02 นครปฐม

 

ศูนย์สอบ 03 ปทุมธานี

 

ศูนย์สอบ 04 พระนครศรีอยุธยา

 

ศูนย์สอบ 05 ราชบุรี

 

ศูนย์สอบ 06 ชลบุรี

 

ศูนย์สอบ 07 เชียงใหม่

 

ศูนย์สอบ 08 ลำปาง

 

ศูนย์สอบ 09 พิษณุโลก

 

ศูนย์สอบ 10 นครราชสีมา

 

ศูนย์สอบ 11 อุบลราชธานี

 

ศูนย์สอบ 12 ขอนแก่น

 

ศูนย์สอบ 13 สุราษฎร์ธานี

 

ศูนย์สอบ 14 นครศรีธรรมราช

 

ศูนย์สอบ 15 สงขลา

 

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ