ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ด้วยสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
(ว 18/2556) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการให้มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว
และรวดเร็วยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.พ. จึงขอความอนุเคราะห์จากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็น
เกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ สามารถเข้าสู่ระบบได้ทาง QR Code หรือทางเว็บไซต์ https://forms.gle/6zEBUcpChXFW5gaZ8 และขอให้ตอบแบบสำรวจฯ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ