ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Tags Post date
ข่าว/รายงาน    การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ประมวลจริยธรรม 09/06/2022 - 13:16
ข่าว/รายงาน    ข้อปฏิบัติทางวินัย ประมวลจริยธรรม 09/06/2022 - 13:14
ข่าว/รายงาน    บทบาทของผู้บังคับบัญชา การรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ประมวลจริยธรรม 09/06/2022 - 13:12
ข่าว/รายงาน    4 จุดมุ่งหมาย ของการลงโทษทางวินัย ประมวลจริยธรรม 09/06/2022 - 13:10
ข่าว/รายงาน    การเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เป็นข้าราชการที่ดี ประมวลจริยธรรม 09/06/2022 - 13:08
ข่าว/รายงาน    ข้อห้ามทางวินัย ประมวลจริยธรรม 09/06/2022 - 13:06
ข่าว/รายงาน    5 สถาน โทษทางวินัย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประมวลจริยธรรม 09/06/2022 - 13:04
ข่าว/รายงาน    การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ประมวลจริยธรรม 09/06/2022 - 13:00
ข่าว/รายงาน    จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565) ฉบับล่าสุดพร้อมให้อ่านแล้ววันนี้ ‼️ วารสาร, ก.พ.ค., บทความน่ารู้ 08/06/2022 - 10:54
ข่าว/รายงาน    พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 01/06/2022 - 16:55
ข่าว/รายงาน    พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) 30/05/2022 - 11:35
ข่าว/รายงาน    4 คุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 19:07
ข่าว/รายงาน    5 แนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาจริยธรรมของข้าราชการ ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 19:05
ข่าว/รายงาน    จริยธรรมข้าราชการ 7 ข้อ ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 19:03
ข่าว/รายงาน    Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 19:01
ข่าว/รายงาน    ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งคำสั่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:50
ข่าว/รายงาน    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:48
ข่าว/รายงาน    หน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการที่ดี ตามกระบวนการรักษาจริยธรรม ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:46
ข่าว/รายงาน    หน้าที่ของส่วนราชการ ในการดำเนินการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:42
ข่าว/รายงาน    ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : กล้าตัดสินใจและทำในสิ่งที่ถูกต้อง ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:37
ข่าว/รายงาน    Do’s and Don’ts การปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:34
ข่าว/รายงาน    Do’s and Don’ts สิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐควรทำ ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:31
ข่าว/รายงาน    ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : มีจิตสำนึกที่ดีและตระหนักในหน้าที่ของผู้จัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:27
ข่าว/รายงาน    ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายและตามธรรมนองคลองธรรม ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:24
ข่าว/รายงาน    การเป็นข้าราชการต้นแบบ ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:20
ข่าว/รายงาน    ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : มีความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตสาธารณะ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:08
ข่าว/รายงาน    ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้ บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย ประมวลจริยธรรม 26/05/2022 - 18:01
ข่าว/รายงาน    ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล 26/05/2022 - 16:59
ข่าว/รายงาน    การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อยื่นประกอบการสอบภาค ก 2564 ทำอย่างไรบ้าง? มาดูกัน 26/05/2022 - 10:58
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ.ร. : สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ แบบสอบถาม/แบบสำรวจ/Survey 24/05/2022 - 13:24

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ