การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ


สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 7
โทรศัพท์ : 0 2547 1000 ต่อ 6701 - 6749
โทรสาร: 0 2547 1603

ติดต่อ

 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน


การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาเทียบการปฏิบัติราชการขณะดำรงตำแหน่งประเภทอื่นเป็นการปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

☑ ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมชี้แจงหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับกฎ ก.พ. ตามมาตรา 63 วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

☑ รับชมย้อนหลังผ่าน Youtube
☑ ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ
☑ ช่องทางการเข้าร่วมประชุม

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมชี้แจงหนังสือเวียนที่ออกตามกฎ ก.พ. ตามมาตรา 63 วันที่ 20 สิงหาคม 2564

☑ รับชมย้อนหลังผ่าน Youtube

☑ ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ


☑ แบบฟอร์มรับคำถามเกี่ยวกับกฎ ก.พ. ตามมาตรา 63 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (การย้าย การโอน และการเลื่อน)

คู่มือ

ตำแหน่งประเภทบริหาร

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ