การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ


สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 7
โทรศัพท์ : 0 2547 1000 ต่อ 6701 - 6749
โทรสาร: 0 2547 1603

ติดต่อ

 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน


การประชุมชี้แจงหนังสือเวียนที่ออกตามกฎ ก.พ. ตามมาตรา 63

☑ รับชมย้อนหลังผ่าน Youtube


☑ ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ


☑ แบบฟอร์มรับคำถามเกี่ยวกับกฎ ก.พ. ตามมาตรา 63 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (การย้าย การโอน และการเลื่อน)

ตำแหน่งประเภทบริหาร


ตำแหน่งประเภทอำนวยการ


ตำแหน่งประเภทวิชาการ


ตำแหน่งประเภททั่วไป


ดาวน์โหลดเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎ ก.พ. ตามมาตรา 63


การรับโอนและการบรรจุกลับ

การรับโอนและการบรรจุกลับข้าราชการพลเรือนสามัญ


การรับโอนและการบรรจุกลับข้าราชการตามกฎหมายอื่น


การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด


การแต่งตั้งล่วงหน้าและการแต่งตั้งย้อนหลัง


การรักษาราชการแทน การรักษาการในตำแหน่ง


อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ