สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน


ติดต่อเรา
ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 6
โทรศัพท์ : 0 2547 1000 ต่อ 6666
โทรสาร: 0 2547 1437

ติดต่อ

 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

 

ประชุมชี้แจงมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ
(พ.ศ. 2566 - 2570)
 (New!)

กำหนดการ

ลงทะเบียน

  • เฉพาะผู้เข้าร่วมการประชุมที่ได้รับมอบหมายและลงทะเบียนไว้ ส่วนราชการละ 1 บัญชีผู้ใช้งานเท่านั้น (เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านปริมาณผู้เข้าใช้งานระบบ) ทั้งนี้ ขอให้พิมพ์ชื่อหน่วยงานที่เข้าประชุมในระบบด้วย

เอกสารประกอบการประชุม

รับชมการประชุมย้อนหลังผ่าน YouTube

ประเด็นคำถาม

☑ แบบประเมินการประชุม