ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รับชม VDO บันทึกการประชุมย้อนหลัง


คำถาม - คำตอบ : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ  (New)

คู่มือ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ  (New)


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 

 

เครื่องมือ/แบบประเมิน

  1. แบบประเมิน 360 องศา
  2. แบบประเมินตนเอง
  3. แบบประเมินเชิงสถานการณ์ (SJT)
  4. แบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
  5. แบบวัดสมรรถนะทางการบริหาร
# ชื่อ-นามสกุล ภารกิจ เบอร์ติดต่อ Email
1 นางสาวรจเรข อรัญวัฒน์ ผอ.กพส. 02-547-1000 ต่อ 6690
2 นางสาวสุภาพร แสงดาว  ประเมินสมรรถนะ 02-547-1000 ต่อ 6680
3 นายขเคนทร์ วรรณศิริ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 02-547-1000 ต่อ 6678
4 นายสุรเดช สรรเสริญ ประเมินสมรรถนะ 02-547-1000 ต่อ 6670 ,0865512638 suradet@ocsc.go.th
5 นายเชาว์เลิศ อุ่นใจดี ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 02-547-1000 ต่อ 6683
6 นางสาวกัณฑมาส วงษ์ประดิษฐ์ งานบริหารทั่วไป 02-547-1000 ต่อ 6686
7 นายนพพร ใจซื่อ ประเมินสมรรถนะ 02-547-1000 ต่อ 6674

หนังสือเวียน และประกาศ ต่าง ๆ

เอกสารดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร


การขอรับผลการประเมินรายบุคคล  (New)

    กรณีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารประสงค์จะขอรับผลการประเมินใหม่เนื่องจากยังไม่ได้รับผลการประเมินที่สำนักงาน ก.พ. ส่งให้ หรือผลการประเมินสูญหาย โปรดดำเนินการ ดังนี้

  1. ผู้เข้ารับการประเมินแจ้งความประสงค์โดยกรอกข้อมูลในคำขอรับผลการประเมิน (ไฟล์คำขอฯ)
  2. ผู้เข้ารับการประเมินส่งไฟล์คำขอฯ ไปยังกองพัฒนาสมรรถนะเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ สำนักงาน ก.พ. ที่ e-mail : cdad@ocsc.go.th
    สำนักงาน ก.พ. จะตรวจสอบข้อมูลและส่งผลการประเมินไปยัง e-mail ที่ผู้เข้ารับการประเมินได้แจ้งไว้ในคำขอรับผลการประเมิน

การส่งผลการตรวจ ATK  (New)

   แบบฟอร์มส่งผลการตรวจ ATK ก่อนเข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร ณ. สำนักงาน ก.พ. (คลิ๊ก...)  (New)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร