ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว19/2564 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว19 | ปีที่ออกหนังสือ : 2564
ไฟล์ประกอบ : PDF icon w19-2564.pdf
หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มตำแหน่ง
ว16/2564 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว16 | ปีที่ออกหนังสือ : 2564
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว16/2564
แบบคำสั่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
ว12/2564 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว12 | ปีที่ออกหนังสือ : 2564
ไฟล์ประกอบ :

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น