ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ว18/2564 | เลขที่หนังสือ : นร 1004/ว18 | ปีที่ออกหนังสือ : 2564
ไฟล์ประกอบ : PDF icon w18_2564_official.pdf
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว19/2564 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว19 | ปีที่ออกหนังสือ : 2564
ไฟล์ประกอบ : PDF icon w19-2564.pdf
หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มตำแหน่ง
ว16/2564 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว16 | ปีที่ออกหนังสือ : 2564
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว16/2564
แบบคำสั่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
ว12/2564 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว12 | ปีที่ออกหนังสือ : 2564
ไฟล์ประกอบ :
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
ว7/2564 | เลขที่หนังสือ : นร 1004/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2564
ไฟล์ประกอบ : PDF icon w_7-2564.pdf
การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม
ว4/2564 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว4 | ปีที่ออกหนังสือ : 2564
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว4/2564
การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ว3/2564 | เลขที่หนังสือ : นร (กมจ) 1019/ว3 | ปีที่ออกหนังสือ : 2564
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว3/2564

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น