ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม
ว4/2564 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว4 | ปีที่ออกหนังสือ : 2564
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว4/2564
การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ว3/2564 | เลขที่หนังสือ : นร (กมจ) 1019/ว3 | ปีที่ออกหนังสือ : 2564
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว3/2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดำแหน่ง
ว7/2561 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2561
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2561 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ว5/2561 | เลขที่หนังสือ : นร1006/ว 5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2561
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2561
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ว15/2560 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว 15 | ปีที่ออกหนังสือ : 2560
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว15/2560

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น