ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
ว17/2533 | เลขที่หนังสือ : นร 1001/ว17 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว17/2533
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
ว17/2533 | เลขที่หนังสือ : นร 1001/ว17 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว17/2533
การให้ถ้อยคำในการสอบสวน
ว14/2533 | เลขที่หนังสือ : นร 0713/ว14 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว14/2533
หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับฝึกอบรมผู้จะเป็นกรรมการสอบสวน
ว1/2533 | เลขที่หนังสือ : นร 0712/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2533
การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นกรณีพิเศษ
ว6/2533 | เลขที่หนังสือ : นร 0706.1/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2533
การกำหนดเงินเดือนของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก. พ. รับรอง
ว10/2533 | เลขที่หนังสือ : นร 0711/ว10 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว10/2533
การบรรจุทหารกองประจำการกลับเข้ารับราชการขณะลาพักเพื่อรอการปลด
ว16/2533 | เลขที่หนังสือ : นร0703/ว16 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว16/2533
การแบ่งส่วนราชการระดับตำกว่ากรม
ว8/2532 | เลขที่หนังสือ : นร 0710/ว8 | ปีที่ออกหนังสือ : 2532
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว8/2532
การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ว2/2532 | เลขที่หนังสือ : นร 0706/ว2 | ปีที่ออกหนังสือ : 2532
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว2/2532
ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ขาดแคลน
ว7/2532 | เลขที่หนังสือ : นร0705/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2532
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2532
ปัญหาการตีความตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2518
ว4/2531 | เลขที่หนังสือ : นร 0712/ว4 | ปีที่ออกหนังสือ : 2531
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว4/2531
การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการฌาปณกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ
ว3/2530 | เลขที่หนังสือ : นร 0711/ว3 | ปีที่ออกหนังสือ : 2530
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว3/2530
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ว5/2530 | เลขที่หนังสือ : นร 0703/ว5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2530
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2530
การเพิ่มประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ว3/2529 | เลขที่หนังสือ : นร 0608/ว3 (ว3/2529) | ปีที่ออกหนังสือ : 2529
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว3/2529
การพิจารณาโทษทางวินัยในกรณีที่เป็นเหตุในลักษณะคดี
ว7/2529 | เลขที่หนังสือ : นร 0611/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2529
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2529
คุณสมบัติของกรรมการสอบสวน
ว6/2529 | เลขที่หนังสือ : นร 0611/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2529
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2529
ทางปฏิบัติกรณีผู้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับวินัยมีความเห็นต่างกัน
ว5/2529 | เลขที่หนังสือ : นร 0612/ว5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2529
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2529
การให้ถ้อยคำในการสอบสวน
ว1/2529 | เลขที่หนังสือ : นร 0612/ว1 (ว1/2529) | ปีที่ออกหนังสือ : 2529
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2529
การลงโทษข้าราชการ
ว3/2528 | เลขที่หนังสือ : นร 0611/ว3 | ปีที่ออกหนังสือ : 2528
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว3/2528
แนวทางในการพิจารณาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ว2/2528 | เลขที่หนังสือ : นร 0611/ว2 | ปีที่ออกหนังสือ : 2528
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว2/2528
การกำหนดประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ว4/2527 | เลขที่หนังสือ : นร 0608/ว4 | ปีที่ออกหนังสือ : 2527
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว4/2527
การกำหนดเงินเดือนของผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ว1/2527 | เลขที่หนังสือ : นร 0610/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2527
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2527
การส่งเสริมสวัสดิการสำหรับข้าราชการ
ว8/2526 | เลขที่หนังสือ : นร 0610/ว8 | ปีที่ออกหนังสือ : 2526
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว8/2526
การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ว9/2526 | เลขที่หนังสือ : นร 0608/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2526
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2526
การปราบปรามข้าราชการเล่นการพนันสลากกินรวบ
ว4/2526 | เลขที่หนังสือ : นร 0612/ว4 | ปีที่ออกหนังสือ : 2526
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว4/2526
การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้กลับจากรับราชการทหาร
ว8/2525 | เลขที่หนังสือ : สร 0704/ว8 | ปีที่ออกหนังสือ : 2525
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว8/2525
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนตามตำแหน่ง
ว6/2525 | เลขที่หนังสือ : สร 0704/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2525
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6-2525
แนวทางการพิจารณาให้ข้าราชการไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา
ว1/2525 | เลขที่หนังสือ : สร 0702/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2525
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2525
การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ว4/2524 | เลขที่หนังสือ : สร 0709/ว4 (ว4/2524) | ปีที่ออกหนังสือ : 2524
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว4/2524
การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ว1/2524 | เลขที่หนังสือ : สร 0704/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2524
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2524
การขอเปลี่ยนแปลงระดับตำแหน่ง
ว11/2524 | เลขที่หนังสือ : สร 0708/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2524
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2524
การปราบปรามข้าราชการเล่นการพนันสลากกินรวบ
ว8/2524 | เลขที่หนังสือ : สร 0711/ว8 | ปีที่ออกหนังสือ : 2524
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว8/2524
การนับเวลาปฏิบัติการราชการตามที่กำหนดไว้ในมาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ว10/2524 | เลขที่หนังสือ : สร 0704/ว10 | ปีที่ออกหนังสือ : 2524
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว10/2524
การให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรมต่อจากการลากิจ ลาพักผ่อน ณ ต่างประเทศ
ว5/2524 | เลขที่หนังสือ : สร 0702/ว5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2524
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2524
การสับเปลี่ยนและโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ว14/2523 | เลขที่หนังสือ : สร 0707/ว14 (ว14/2523) | ปีที่ออกหนังสือ : 2523
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว14/2523
แก้ไขแบบรายงานขอทำความตกลงกับ ก. พ
ว4/2523 | เลขที่หนังสือ : สร 0712/ว4 | ปีที่ออกหนังสือ : 2523
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว4/2523
หลักเกณฑ์และวธีการบรรจุผู้ออกราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ
ว8/2523 | เลขที่หนังสือ : สร0711/ว8 | ปีที่ออกหนังสือ : 2523
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว8/2523
ความหมายของคำว่า "ตำแหน่งที่เริมต้นสายงานจากระดับ 4"
ว3/2522 | เลขที่หนังสือ : สร 0711/ว3 | ปีที่ออกหนังสือ : 2522
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว3/2522

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น