ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว8/2558 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว8 | ปีที่ออกหนังสือ : 2558
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว8/2558 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว7/2558 | เลขที่หนังสือ : นร 1012.2/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2558
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2558 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ระเบียบว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัย และการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2556
ว8/2557 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว8 (ว8/2557) | ปีที่ออกหนังสือ : 2557
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว 8/2557
กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
ว2/2557 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว2 (ว2/2557) | ปีที่ออกหนังสือ : 2557
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว2/2557
แบบตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
ว3/2557 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว3 | ปีที่ออกหนังสือ : 2557
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว3/2557
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
ว1/2557 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2557
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2557
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร
ว6/2557 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2557
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2557
การกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ว12/2556 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว12 | ปีที่ออกหนังสือ : 2556
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว12/2556
กฎ ก.พ.ค. ออกตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ว3/2556 | เลขที่หนังสือ : นร 1010.3/ว3 | ปีที่ออกหนังสือ : 2556
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว3/2556
การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ว18/2556 | เลขที่หนังสือ : นร1004/ว18 | ปีที่ออกหนังสือ : 2556
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว18/2556
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
ว15/2556 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว15 | ปีที่ออกหนังสือ : 2556
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว15/2556
การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ว17/2556 | เลขที่หนังสือ : นร 1004/ว17 | ปีที่ออกหนังสือ : 2556
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว17/2556
การบริหารทรัพยากรบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ว5/2556 | เลขที่หนังสือ : นร1004/ว5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2556
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2556
วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558
ว14/2556 | เลขที่หนังสือ : นร1004/ว14 | ปีที่ออกหนังสือ : 2556
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว14/2556
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว19/2556 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว19 | ปีที่ออกหนังสือ : 2556
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว19/2556
การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ
ว20/2556 | เลขที่หนังสือ : นร1006/ว20 | ปีที่ออกหนังสือ : 2556
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว20/2556
การคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ว13/2556 | เลขที่หนังสือ : นร1004.1/ว13 | ปีที่ออกหนังสือ : 2556
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2556
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว9/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย
ว13/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1001/13 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2555
ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ว14/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1004.3/ว14 (ว14/2555) | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว14/2555
การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
ว6/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1013.7/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2555

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น