ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว19/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว19 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว19/2555
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว3/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว3 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว3/2555
การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป
ว5/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2555
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง
ว8/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว8 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว8/2555
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ว10/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว10 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว10/2555
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว15/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว15 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว15/2555
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว20/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว20 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว20/2555
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2554
ว18/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว18 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว18/2554
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ
ว13/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว13 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2554
การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ
ว12/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว12 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว12/2554
การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ว16/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว16 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว16/2554
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว8/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว8 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว8/2554
หลักเกณฑ์และเงิ่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว14/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว14 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว14/2554
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับกรม
ว25/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว25 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว25/2554
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว28/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว28 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว28/2554
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ
ว29/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว29 5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว29/2554
การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการ
ว22/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1004/ว22 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว22/2554
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
ว1/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2554
วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556
ว27/2554 | เลขที่หนังสือ : นร1004/ว27 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว27/2554
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว9/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2554
การปรับปรุงตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว17/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว17 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว17/2554
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว30/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว30 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว30/2554
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว11/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2554 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ว4/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1003/ว4 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว4/2554 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น