ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว20/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว20 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว20/2555
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2554
ว18/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว18 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว18/2554
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ
ว13/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว13 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2554
การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ
ว12/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว12 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว12/2554
การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ว16/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว16 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว16/2554
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว8/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว8 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว8/2554
หลักเกณฑ์และเงิ่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว14/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว14 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว14/2554
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับกรม
ว25/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว25 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว25/2554
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว28/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว28 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว28/2554
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ
ว29/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว29 5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว29/2554
การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการ
ว22/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1004/ว22 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว22/2554
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
ว1/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2554
วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556
ว27/2554 | เลขที่หนังสือ : นร1004/ว27 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว27/2554
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว9/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2554
การปรับปรุงตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว17/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว17 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว17/2554
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว30/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว30 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว30/2554
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว11/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2554 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ว4/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1003/ว4 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว4/2554 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
ว21/2553 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว21 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว21/2553
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ว41/2553 | เลขที่หนังสือ : นร 1004.3/ว41 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ ก.พ. รับรองจำนวน 1 เล่ม (สารบัญ), PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 รับรองคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 13 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 14 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 15 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 16 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 17 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 18 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 19 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 20 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 21 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 22 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 23 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 24 รับรองคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 25 รับรองคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 26 รับรองคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 27 รับรองคุณวุฒิ ทันตแพทย์สภา, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 28 รับรองคุณวุฒิ แพทย์สภา, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 29 รับรองคุณวุฒิ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 30 รับรองคุณวุฒิ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวง กรม อื่นๆ

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น