ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ
ว47/2553 | เลขที่หนังสือ : นร 1013.7/ว47 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว47/2553
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553
ว39/2553 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว39 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว39/2553
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว31/2553 | เลขที่หนังสือ : นร1008.1/ว31 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว31/2553
การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ
ว11/2553 | เลขที่หนังสือ : นร1006/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2553
หลักเกณฑ์และเงิ่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว45/2553 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว45 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว45/2553
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว38/2553 | เลขที่หนังสือ : นร1012/ว38 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว38/2553
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ว42/2553 | เลขที่หนังสือ : นร 1003/ว42 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว42/2553 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง
ว26/2553 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว26 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว26/2553
การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
ว4/2553 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว4 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว4/2553
การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ
ว29/2552 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว29 | ปีที่ออกหนังสือ : 2552
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว29/2552
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน
ว23/2552 | เลขที่หนังสือ : นร 1001/ว23 | ปีที่ออกหนังสือ : 2552
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว23/2552
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว25/2552 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว25 | ปีที่ออกหนังสือ : 2552
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว25/2552
การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว4/2552 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว4 | ปีที่ออกหนังสือ : 2552
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว4/2552
การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื่อน พ.ศ. 2551
ว21/2552 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว21 | ปีที่ออกหนังสือ : 2552
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว21/2552

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น