ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
ว21/2553 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว21 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว21/2553
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ว41/2553 | เลขที่หนังสือ : นร 1004.3/ว41 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ ก.พ. รับรองจำนวน 1 เล่ม (สารบัญ), PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 รับรองคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 13 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 14 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 15 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 16 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 17 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 18 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 19 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 20 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 21 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 22 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 23 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 24 รับรองคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 25 รับรองคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 26 รับรองคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 27 รับรองคุณวุฒิ ทันตแพทย์สภา, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 28 รับรองคุณวุฒิ แพทย์สภา, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 29 รับรองคุณวุฒิ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 30 รับรองคุณวุฒิ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวง กรม อื่นๆ
เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ
ว47/2553 | เลขที่หนังสือ : นร 1013.7/ว47 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว47/2553
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553
ว39/2553 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว39 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว39/2553
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว31/2553 | เลขที่หนังสือ : นร1008.1/ว31 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว31/2553
การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ
ว11/2553 | เลขที่หนังสือ : นร1006/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2553
หลักเกณฑ์และเงิ่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว45/2553 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว45 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว45/2553
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว38/2553 | เลขที่หนังสือ : นร1012/ว38 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว38/2553
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ว42/2553 | เลขที่หนังสือ : นร 1003/ว42 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว42/2553 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง
ว26/2553 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว26 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว26/2553
การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
ว4/2553 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว4 | ปีที่ออกหนังสือ : 2553
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว4/2553
การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ
ว29/2552 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว29 | ปีที่ออกหนังสือ : 2552
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว29/2552
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน
ว23/2552 | เลขที่หนังสือ : นร 1001/ว23 | ปีที่ออกหนังสือ : 2552
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว23/2552

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น