ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว25/2552 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว25 | ปีที่ออกหนังสือ : 2552
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว25/2552
การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว4/2552 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว4 | ปีที่ออกหนังสือ : 2552
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว4/2552
การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื่อน พ.ศ. 2551
ว21/2552 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว21 | ปีที่ออกหนังสือ : 2552
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว21/2552
ประมวลจริธรรมข้าราชการพลเรือน
ว32/2552 | เลขที่หนังสือ : นร 1013.7/ว32 | ปีที่ออกหนังสือ : 2552
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว32/2552, PDF icon ว32/2552-1, PDF icon ว32/2552-2, PDF icon ว32/2552-3
กฎ ก.พ.ค.ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ว1/2552 | เลขที่หนังสือ : นร 1010.3/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2552
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2552
กฎ ก.พ.ค. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ว3/2552 | เลขที่หนังสือ : นร 1010.3/ว3 | ปีที่ออกหนังสือ : 2552
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว3/2552
กฏ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2552
ว26/2552 | เลขที่หนังสือ : นร 1012/ว26 | ปีที่ออกหนังสือ : 2552
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว26/2552
เรื่องการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป
ว9/2552 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2552
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2552
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ว6/2552 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2552
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2552
กฎ ก.พ.ค. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือน พ.ศ. 2551
ว30/2552 | เลขที่หนังสือ : นร 1010.3/ว30 | ปีที่ออกหนังสือ : 2552
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว30/2552
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ อ.ก.พ.สามัญ
ว2/2551 | เลขที่หนังสือ : นร 1001/ว2 | ปีที่ออกหนังสือ : 2551
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว2/2551
การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญที่มีอนุกรรมการเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
ว8/2551 | เลขที่หนังสือ : นร 1001/ว8 | ปีที่ออกหนังสือ : 2551
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว8/2551
การเทียบการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ว12/2551 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว12 | ปีที่ออกหนังสือ : 2551
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว12/2551
การใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ว11/2551 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2551
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2551
กฎ ก.พ. ระเบียบ ก.พ. และข้อบังคับ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ว9/2551 | เลขที่หนังสือ : นร 1001/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2551
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2551, PDF icon ว9/2551 สิ่งที่ส่งมาด้วย : กฎ ก.พ. วาด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง, PDF icon ว9/2551 สิ่งที่ส่งมาด้วย : กฎ ก.พ. วาด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน, PDF icon ว9/2551 สิ่งที่ส่งมาด้วย : กฏ ก.พ. วาด้วยการให้ขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจำตำแหน่ง, PDF icon ว9/2551 สิ่งที่ส่งมาด้วย : ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง, PDF icon ว9/2551 สิ่งที่ส่งมาด้วย : ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล, PDF icon ว9/2551 สิ่งที่ส่งมาด้วย : ข้อบังคับ ก.พ.
การรับรองคุณวุฒิ
ว14/2551 | เลขที่หนังสือ : นร 1004.3/ว14 | ปีที่ออกหนังสือ : 2551
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว14/2551
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
ว10/2551 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว10 | ปีที่ออกหนังสือ : 2551
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว10/2551
การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ว13/2551 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว13 | ปีที่ออกหนังสือ : 2551
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2551
ขอความร่วมมือในการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2551
ว5/2551 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2551
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2551
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ว15/2551 | เลขที่หนังสือ : นร 1004.1/ว15 | ปีที่ออกหนังสือ : 2551
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว15/2551
วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ว7/2551 | เลขที่หนังสือ : นร1004.1/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2551
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2551
การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ว16/2551 | เลขที่หนังสือ : นร1004.1/ว16 | ปีที่ออกหนังสือ : 2551
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว16/2551
หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว5/2550 | เลขที่หนังสือ : นร 1012/ว5 (ว5/2550) | ปีที่ออกหนังสือ : 2550
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2550

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น