ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
การมอบอำนาจการกำหนดตำแหน่งระดับ 9
ว1/2550 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2550
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2550
หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว5/2550 | เลขที่หนังสือ : นร 1012/ว5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2550
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2550
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปกหน้า คำนำ สารบัญ)
ว6/2550 | เลขที่หนังสือ : นร 1004.3/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2550
ไฟล์ประกอบ : PDF icon การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปกหน้า คำนำ สารบัญ), PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 การรับรองคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 13 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 14 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 15 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 16 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 17 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 18 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 19 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 20 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 21 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 22 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 23 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 24 รับรองคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 25 รับรองคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 26 รับรองคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 27 รับรองคุณวุฒิ ทันตแพทย์สภา, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 28 รับรองคุณวุฒิ แพทย์สภา, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 29 รับรองคุณวุฒิ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 30 รับรองคุณวุฒิ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวง กรม อื่นๆ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
ว11/2550 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2550
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2550
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการปีงบประมาณ 2551
ว9/2550 | เลขที่หนังสือ : นร1008.1/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2550
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2550
การปรับปรุงการมอบอำนาจการกำหนดตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
ว5/2549 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2549
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2549
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2548) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ว2/2549 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว2 | ปีที่ออกหนังสือ : 2549
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว2/2549
วุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551
ว16/2549 | เลขที่หนังสือ : นร1004.1/ว16 | ปีที่ออกหนังสือ : 2549
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว16/2549
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 9
ว11/2549 | เลขที่หนังสือ : นร 1003/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2549
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2549
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 9
ว13/2549 | เลขที่หนังสือ : นร 1003/ว13 | ปีที่ออกหนังสือ : 2549
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2549
ระบบการบริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว1/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1012/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2548
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2548) ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
ว13/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว13 (ว13/2548) | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2548
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ว5/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.5/ว5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2548
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548
ว12/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว12 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว12/2548
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการปีงบประมาณ 2549
ว11/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2548, PDF icon ว11/2548-1, PDF icon ว11/2548-2
การกำหนดให้ได้รับเงินเดือน กรณีบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ
ว7/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2548
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน
ว6/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1012/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2548
การกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง
ว14/2548 | เลขที่หนังสือ : นร1004.3/ว14 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว14/2548
การกำหนดให้ได้รับเงินเดือน กรณีบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ
ว7/2548 | เลขที่หนังสือ : นร1006/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2548
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 11
ว9/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1003/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2548
มอบอำนาจให้ส่วนราชการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
ว5/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2547
การบริหารงานบุคคลในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)
ว35/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว35 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว35/2547

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น