ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
ว11/2550 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2550
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2550
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการปีงบประมาณ 2551
ว9/2550 | เลขที่หนังสือ : นร1008.1/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2550
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2550
การปรับปรุงการมอบอำนาจการกำหนดตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
ว5/2549 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2549
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2549
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2548) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ว2/2549 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว2 | ปีที่ออกหนังสือ : 2549
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว2/2549
วุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551
ว16/2549 | เลขที่หนังสือ : นร1004.1/ว16 | ปีที่ออกหนังสือ : 2549
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว16/2549
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 9
ว11/2549 | เลขที่หนังสือ : นร 1003/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2549
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2549
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 9
ว13/2549 | เลขที่หนังสือ : นร 1003/ว13 | ปีที่ออกหนังสือ : 2549
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2549
ระบบการบริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว1/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1012/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2548
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2548) ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
ว13/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว13 (ว13/2548) | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2548
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ว5/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.5/ว5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2548
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548
ว12/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว12 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว12/2548
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการปีงบประมาณ 2549
ว11/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2548, PDF icon ว11/2548-1, PDF icon ว11/2548-2
การกำหนดให้ได้รับเงินเดือน กรณีบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ
ว7/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2548
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน
ว6/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1012/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2548
การกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง
ว14/2548 | เลขที่หนังสือ : นร1004.3/ว14 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว14/2548
การกำหนดให้ได้รับเงินเดือน กรณีบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ
ว7/2548 | เลขที่หนังสือ : นร1006/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2548
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 11
ว9/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1003/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2548
มอบอำนาจให้ส่วนราชการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
ว5/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2547
การบริหารงานบุคคลในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)
ว35/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว35 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว35/2547
การเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ว1/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2547
การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
ว15/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว15 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว15/2547
มาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ
ว7/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว7 (ว7/2547) | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2547 : มาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ, PDF icon กำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ, PDF icon แนวทางดำเนินการมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ, PDF icon แนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตามมาตรการที่ 3, PDF icon แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ, PDF icon ตัวอย่าง แบบมอบหมายงาน, PDF icon ตัวอย่าง แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ, PDF icon ตัวอย่าง แบบคำรับรองและการประเมินการปฏิบัติและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องรับการพัฒนา
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ว2/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว2 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว2/2547
การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ
ว11/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon w11-2547.pdf
การควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการ
ว9/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2547

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น