ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
การเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ว1/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2547
การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
ว15/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว15 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว15/2547
มาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ
ว7/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว7 (ว7/2547) | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2547 : มาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ, PDF icon กำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ, PDF icon แนวทางดำเนินการมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ, PDF icon แนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตามมาตรการที่ 3, PDF icon แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ, PDF icon ตัวอย่าง แบบมอบหมายงาน, PDF icon ตัวอย่าง แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ, PDF icon ตัวอย่าง แบบคำรับรองและการประเมินการปฏิบัติและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องรับการพัฒนา
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ว2/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว2 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว2/2547
การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ
ว11/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon w11-2547.pdf
การควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการ
ว9/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2547
แนวทางการพิจารณากรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
ว27/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.5/ว27 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว27/2547
วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ว19/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว19 (ว19/2547) | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว19/2547
การลงโทษข้าราชการกรณีถูกศาลพิพากษาจำคุกในที่เคยถูกดำเนินการทางวินัยมาก่อน
ว13/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว13 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2547
การมอบอำนาจการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ว22/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1004.3/ว22 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว22/2547 การมอบอำนาจการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ, PDF icon ว22/2547 การมอบอำนาจ คู่มือการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (ปกใน คำนำ), PDF icon ว22/2547 การมอบอำนาจฯ (สารบัญ), PDF icon ว22/2547 ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการพิจารณารับรองคุณวุฒิ, PDF icon ว22/2547 ตอนที่ 2 หลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ, PDF icon ว22/2547 ตอนที่ 3 ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการพิจารณาคุณวุฒิ, PDF icon ว22/2547 ตอนที่ 4 การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ, PDF icon ว.22/2547 การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา, PDF icon ว22/2547 การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักร, PDF icon ว22/2547 การมอบอำนาจฯ พิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย, PDF icon ว22/2547 การมอบอำนาจฯ พิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์, PDF icon ว22/2547 การมอบอำนาจฯ พิจารณารับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาจาก AIT, PDF icon ว22/2547 การมอบอำนาจฯ พิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากญี่ปุ่น, PDF icon ว22/2547 ตอนที่ 5 หลักเกณฑ์การพิจารณาเทียบปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสำนักงาน ก.พ., PDF icon ว22/2547 ข้อควรคำนึง และคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการพิจารณาคุณวุฒิต่างประเทศ, PDF icon ว22/2547 การมอบอำนาจฯ ภาคผนวก, PDF icon ว22/2547 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 (ตัวอย่าง) Letter of Authorization
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
ว31/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว31 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว31/2547
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ว16/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว16 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว16/2547
การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่สอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
ว20/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว20 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว20/2547
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ว17/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.3.5/ว17 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว17/2547
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ว25/2547 | เลขที่หนังสือ : นร1008.5/ว25 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว25/2547
วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549
ว28/2547 | เลขที่หนังสือ : นร1004.1/ว28 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว28/2547
การพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว29/2547 | เลขที่หนังสือ : นร1013.5/ว29 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว29/2547
มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ว12/2546 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว12 | ปีที่ออกหนังสือ : 2546
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว12/2546
แนวทางการลงโทษข้าราชการเล่นการพนัน
ว123/2546 | เลขที่หนังสือ : นร 0505/ว123 | ปีที่ออกหนังสือ : 2546
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว123/2546
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังทดแทน ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2546)
ว6/2546 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2546
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2546
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน
ว4/2546 | เลขที่หนังสือ : นร 1012.2/ว4 | ปีที่ออกหนังสือ : 2546
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว4/2546
การรับรองปริญญาฯ สถาบันการศึกษาเอกชน (ปกหน้า คำนำ สารบัญ ลำดับ 1-49)
ว9/2546 | เลขที่หนังสือ : นร 1004.3/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2546
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2546, PDF icon ว9/2546-1, PDF icon ว9/2546-2, PDF icon ว9/2546-3, PDF icon ว9/2546-4, PDF icon ว9/2546-5
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ.กำหนดใหม่
ว2/2546 | เลขที่หนังสือ : นร 1006.2/ว2 | ปีที่ออกหนังสือ : 2546
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว2/2546
วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
ว11/2545 | เลขที่หนังสือ : นร0708.4/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2545
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2547
เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองคุณวุฒิ
ว11/2544 | เลขที่หนังสือ : นร 0708.8/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2544
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2544
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว13/2544 | เลขที่หนังสือ : นร 0708.1/ว13 | ปีที่ออกหนังสือ : 2544
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2544
การบรรจุผู้ไปรับราชการทหารและผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ
ว14/2544 | เลขที่หนังสือ : นร0708.1/ว14 | ปีที่ออกหนังสือ : 2544
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว14/2544
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 9
ว9/2544 | เลขที่หนังสือ : นร 0701/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2544
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2544

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น