ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
การตรวจสอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
ว13/2539 | เลขที่หนังสือ : นร 0708/ว13 | ปีที่ออกหนังสือ : 2539
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2539
การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ว6/2538 | เลขที่หนังสือ : นร 0709.3/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2538
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2538
การลงโทษข้าราชการกรณีเรียกร้องเงินจากราษฎรเพื่อฝากเข้าทำงาน
ว2/2538 | เลขที่หนังสือ : นร 0709.3/ว2 | ปีที่ออกหนังสือ : 2538
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว2/2538
การจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ว6/2537 | เลขที่หนังสือ : นร 0708.1/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2537
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2537
การพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ว4/2537 | เลขที่หนังสือ : นร0706.2/ว4 | ปีที่ออกหนังสือ : 2537
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว4/2537
ปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งบางตำแหน่ง
ว7/2536 | เลขที่หนังสือ : นร 0707.3/ว7 (ว7/2536) | ปีที่ออกหนังสือ : 2536
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2536
กรณีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ว5/2536 | เลขที่หนังสือ : นร 0708.4/ว5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2536
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2536
การรับรองคุณวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
ว14/2536 | เลขที่หนังสือ : นร 0708/ว14 | ปีที่ออกหนังสือ : 2536
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว14/2536
การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ว1/2536 | เลขที่หนังสือ : นร0708.4/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2536
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2536
การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรม
ว18/2535 | เลขที่หนังสือ : นร 0703/ว18 | ปีที่ออกหนังสือ : 2535
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว18/2535
การปฎิบัติหน้าที่ของ ก.พ. และ อ.ก.พ.
ว20/2535 | เลขที่หนังสือ : นร 0703ว20 | ปีที่ออกหนังสือ : 2535
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว20/2535
การแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ว23/2535 | เลขที่หนังสือ : นร 0707.3/ว23 | ปีที่ออกหนังสือ : 2535
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว23/2535
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว19/2535 | เลขที่หนังสือ : นร 0707.3/ว19 | ปีที่ออกหนังสือ : 2535
ไฟล์ประกอบ : PDF icon w19-2535.pdf
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว9/2535 | เลขที่หนังสือ : นร 0708/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2535
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2535
การให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศได้รับเงินเดือน
ว12/2535 | เลขที่หนังสือ : นร 0706.6/ว12 | ปีที่ออกหนังสือ : 2535
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว12/2535
การบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ
ว6/2535 | เลขที่หนังสือ : นร0708/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2535
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2535
การบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ
ว7/2535 | เลขที่หนังสือ : นร0708/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2535
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2535
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ว16/2535 | เลขที่หนังสือ : นร 0703/ว16 | ปีที่ออกหนังสือ : 2535
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว16/2535
การแก้ไขเพื่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ว1/2534 | เลขที่หนังสือ : นร 0717/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2534
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2534
การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับคัดเลือก
ว7/2534 | เลขที่หนังสือ : นร 0705/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2534
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2534
การสั่งเพิ่มโทษหรือลดโทษตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2518
ว11/2534 | เลขที่หนังสือ : นร 0712/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2534
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2534
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว2/2534 | เลขที่หนังสือ : นร 0717/ว2 | ปีที่ออกหนังสือ : 2534
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว2/2534
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
ว17/2533 | เลขที่หนังสือ : นร 1001/ว17 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว17/2533
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
ว17/2533 | เลขที่หนังสือ : นร 1001/ว17 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว17/2533
การให้ถ้อยคำในการสอบสวน
ว14/2533 | เลขที่หนังสือ : นร 0713/ว14 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว14/2533
หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับฝึกอบรมผู้จะเป็นกรรมการสอบสวน
ว1/2533 | เลขที่หนังสือ : นร 0712/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2533
การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นกรณีพิเศษ
ว6/2533 | เลขที่หนังสือ : นร 0706.1/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2533
การกำหนดเงินเดือนของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก. พ. รับรอง
ว10/2533 | เลขที่หนังสือ : นร 0711/ว10 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว10/2533
การบรรจุทหารกองประจำการกลับเข้ารับราชการขณะลาพักเพื่อรอการปลด
ว16/2533 | เลขที่หนังสือ : นร0703/ว16 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว16/2533
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง
ว9/2533 | เลขที่หนังสือ : สร 0711/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2533

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น