ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR PROFESSIONAL)

หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นสำหรับสายงานนักทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ได้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยหลักสูตรมีหมวดวิชาแยกตามระดับของ นักทรัพยากรบุคคลซึ่งสอดคล้องกับระดับความรับผิดชอบ บทบาทภารกิจ และความยุ่งยากซับซ้อนของงาน รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทที่หลากหลายของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนี้ มีการกำหนดเกณฑ์การผ่านการฝึกอบรมที่ชัดเจน โดยมีการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม และให้มีการจัดทำผลงานที่สะท้อนการนำความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ได้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้จริงในการทำงานในระดับต่างๆ ในส่วนราชการของตนเองอีกด้วย

  1. สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริม เกี่ยวกับมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของนักทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
  2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ และ ก.พ. เห็นชอบกับภาพรวมของข้อเสนอระบบการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพแล้ว ซึ่งประกอบด้วยกรอบมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งแนวทางการออกแบบการฝึกอบรมรายหมวดวิชาระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ โดย ก.พ. มีมติให้เริ่มดำเนินการฝึกอบรมได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  3. สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน มีนักทรัพยากรบุคคลจากส่วนราชการต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,700 คน ในจำนวนดังกล่าว มีบางคนได้รับการฝึกอบรมมากกว่า 1 ครั้ง อย่างไรก็ดี นักทรัพยากรบุคคลในภาครัฐมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 4,000 คน สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นความจำเป็นในการจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักทรัพยากรบุคคลทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง
  4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลายหมวดวิชา โดยมีการพัฒนาหมวดวิชาใหม่และปรับปรุงรายละเอียดของหมวดวิชาเดิมที่ได้จัดฝึกอบรมไปแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของส่วนราชการมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้มีการสร้างกลไกในการรักษามาตรฐานการฝึกอบรม และการประเมินผลเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในภาพรวมต่อไป
  1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของนักทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อเป็นพื้นฐานของการทำงานในระดับมืออาชีพต่อไป
  2. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Plan) ให้กับนักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายนักทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อยกระดับการทำงานสู่ความเป็นมืออาชีพ

   วิทยาลัยข้าราชการ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

   โทรศัพท์: 0 2547 1799

   โทรสาร: 0 2547 1783

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    NEW


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


หนังสือประทับตรา นร 1013.2/7 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 (pdf)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562