ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ

เอกสารโครงการอบรม ปีงบประมาณ 2564

☑ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564


☑ กำหนดการ


☑ >>> ค้นหาเลขประจำตัวผู้เข้าอบรม


☑ >>> ดูหมายเลข ZOOM Meeting ID เพื่อเข้าอบรม


☑ >>> เอกสารประกอบการบรรยาย

            เรื่อง สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน (กรมบัญชีกลาง)


            เรื่อง สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง)


            เรื่อง บริหารเงินอย่างไรหลังวัยเกษียณ


            เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (กบข.)


            เรื่อง ดิจิทัลสำหรับวัยเก๋า


            เรื่อง ดูแลสุขภาพอย่างไร ในวันที่ยังแข็งแรงอยู่         คลิปวิดีโอ แนะนำผู้เข้าอบรมในการใช้ ZOOM เบื้องต้น


         Link เข้าอบรมผ่าน Youtube Live  >>> คลิ๊ก